28.Lyserg's Revenge (Lost Boy Found)

Alternative 1


Alternative 2